در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7

سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7

سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 با 24 عدد آموزش و زمان 24 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشسری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها24 تا
مدت24 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 7
سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7

تعدادی از آموزش های سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7

سنگدل، کینه توز

Syn: cruel , inexorable

Mary is an implacable girl, and annoys her parents.

مری دختر سرسختی/سنگدلی است و والدینش را آزار می دهد.


پزشکي : گهگيري، حمله ناگهاني مرض، تشنج

Syn: sudden outburst

There was a paroxysm on the president.

حمله ای ناگهانی به رئیس جمهور صورت گرفت.


سزاوار سرزنش، سرزنش کردني

Syn: abominable

The brash student was forced to apologize for her reprehensible conduct.

دانش آموز گستاخ مجبور شد به خاطر رفتار نکوهیده اش عذرخواهی کند.


حوزه قضايي، قلمرو قدرت

Syn: range of authority

The police have jurisdiction to stop cars.

پلیس اختیارِ متوقف ساختن اتومبیل ها را دارد.


کشمکش، زد وخورد، جنگ جزئي، زد وخورد کردن

Syn: battle

There was a skirmish outside the restaurant last night.

دیشب بیرونِ رستوران زد و خوردی در گرفت.


Perhaps you read about our school in the newspapers. We were one of the first to have a showdown on the topic of long hair for boys. Two honor students, Ron Harris and Len Chester, were sent to the principal by their French teacher, an implacable foe of nonconformists, who went into a paroxysm of anger when she spied the boys in the hall. At first it seemed like a simple case. The school would reprimand the boys for their reprehensible appearance and order them to cut their hair or be suspended. But the boys’ parents decided that the school had overstepped its jurisdiction; they took their case to the newspapers. What had started as a local skirmish now began to take on the appearance of a full-scale war

جار و جنجال بر سر کوتاه کردن مو

شاید شما در روزنامه ها درباره مدرسه ما خوانده باشید. ما یکی از اولین کسانی بودیم که پیرامون موضوع موی بلند برای پسرها جلسه ی تعیین تکلیف برگزار کردیم. معلم زبان فرانسه، یکی از مخالفان سرسخت افراد ناهماهنگ، دو تن از دانش آموزان رتبه ی یک “ران هاریس” و “لِن چستر” را به نزد مدیر مدرسه فرستاد. او این دو دانش آموز را در سالن مدرسه دید و ناگهان خشم او طغیان کرد. ابتدای قضیه یک مورد ساده بود. چون مدرسه این دو نفر را بخاطر ظاهر نکوهیده شان توبیخ می‌کرد و به آنها دستور می‌داد که موهایشان را کوتاه کنند وگرنه از درس محروم می‌شوند. اما والدین این دو پسر به این نتیجه رسیدند که مدرسه پا را از حیطه ی اختیاراتش فراتر نهاده است. آنها این مورد را به روزنامه ها کشاندند. آنچه که بصورت یک دعوای محلی شروع شده بود، اکنون به تدریج شکل یک جنگ تمام عیار را به خود گرفت.


بستوه اوردن، عاجز کردن، اذيت کردن، (نظامي) حملات پيدرپي کردن، خسته کردن

دل، کينه توز


يک پارچه

Syn: massively solid

This ring is monolithic gold.

این حلقه طلای یک دست است.


اختياري، دلخواه، مطلق، مستبدانه، قراردادي

Syn: dictatorial

To my mind the decision was unreasonable and arbitrary.

به نظر من، تصمیم غیر معقول و استبدادی بود.


تهيدست، تهي، خالي، تنگدست


ترساندن، هراساندن، نبرد، جنگ، پيکار، مبارزه، رقابت، دعوا، نزاع، جر و بحث، مشاجره


Once the newspapers got the story, the case of the longhairs became a cause célèbre. Ron and Len were interviewed, seen on TV, and regarded by their fellow students as heroes. “These are not delinquents or hoods,” one reporter wrote, “but clean-cut American boys who are being harassed by a monolithic school system.” A caustic editorial referred to the school’s decision as arbitrary and inane. A false story even circulated about the boys being rock-‘n-roll performers whose indigent families needed their salaries. Finally, the Civil Liberties Union jumped into the fray with a court order stipulating that the principal be required to show cause why the boys should not be allowed to return to class.

جار و جنجال بر سر کوتاه کردن مو

وقتی داستان به روزنامه ها رسید، مورد موهای بلند یک پرونده ی جنجالی شد. با “وان” و “لن” مصاحبه شد. در تلویزیون ظاهر شدند و همکلاسی هایشان آنها را قهرمان تلقی کردند. روزنامه نگاری نوشت “اینها نه بزهکار هستند نه جنایتکار بلکه پسرهای آمریکایی خوش قواره ای هستند که یک نظام تحصیلی خشک و غیر قابل انعطاف آنها را آزار می‌دهد.” سرمقاله ای انتقاد آمیز تصمیم مدیر مدرسه را احمقانه و خودسرانه تلقی کرد. حتی درباره پسرها ین داستان دروغ پخش شد که آنها موسیقی بزن و بکوب اجرا می‌کنند و خانواده های تنگدستشان به حقوق آنها نیازمند هستند. سرانجام اتحادیه ی آزادی های مدنی با این حکم دادگاه وارد معرکه شد که مدیر مدرسه را ملزم میدانست با دلیل نشان دهد که چرا نباید به بچه ها اجازه داده شود که به مدرسه باز گردند.


قرار گرفتن، توپ گلف يک بازيکن در جلو توپ بازيکن ديگر، مانع شدن، گير کردن

Syn: impede

The party of the girls was stymied by their mothers.

مادرانِ آن دخترها جلوی مهمانی آنان را گرفتند.


تمثال، صورت، پيکر، تمثال تهيه کردن، پيکرک

Syn: portrait

I saw a tall effigy outside the window.

من یک پیکرِ بلند بیرون پنجره دیدم.


دست انداختن، استهزا کردن، اهانت يا بي احترامي کردن، مسخره، توهين

Syn: scoff

He flouted the girl for her idea.

او دختر را به خاطر عقیده اش مسخره کرد.


آگاه، باخبر

Syn: aware

He’s not cognizant of the problem.

او از مسئله آگاه نیست.


سرکش، گردنکش، ياغي، متلاطم، آشفته


The school authorities were stymied. Public opinion had been marshaled against them. No longer was it a simple case of disciplining two wayward lads. Suddenly it had taken on the appearance of a nightmare in which the principal was either hanged in effigy or pictured in cartoons making a villainous swipe at the two innocent Samsons. But the officials could not allow Ron and Len to flout their authority with impunity. Members of the school board concurred with the principal’s action but they were cognizant of the popular support for the boys. Clearly a compromise was called for to resolve the turbulent situation.

معضل کوتاه کردن مو

مسئولین مدرسه گیر کرده بودند. جو عمومی بر علیه آنها بسیج شده بود. دیگر مسئله موهای بلند یک موضوع ساده تادیب دو پسر نافرمان نبود. این موضوع ناگهان شکل یک کابوس را به خود گرفته بود که در آن یا آدمک مدیر مدرسه حلق آویز میشد و یا مدیر مدرسه بصورت کاریکاتوری مجسم میشد که شرورانه ضربه محکمی به دو پسر بیگناه میزد. اما مسئولین مدرسه نمی‌توانستند به “ران” و “لن” اجازه دهند که بدون هیچ مجازاتی اقتدار آنها را زیر پا گذارند. اعضای هیئت رئیسه ی مدرسه با اقدام مدیر مدرسه موافق بودند، اما از حمایت مردمی برای پسرها آگاه بودند. قطعا برای حل این وضعیت آشفته مصالحه ای نیاز بود.


پايان دادن، پايان يافتن، منتهي، محدودبپايان رساندن، خاتمه دادن،


انا، فورا، بيدرنگ

Syn: immediately

Come to my office forthwith.

فورا به دفتر من بیا.


بدترکردن، تشديد کردن، برانگيختن

Syn:


برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

Syn: return

After taking the drug, she began to revert to the days of her childhood.

او پس از مصرف مواد،بتدریج به روزهای کودکی اش بازگشت.


برکنار کردن، دورکردن، اخراج کردن

Syn: to drive out

The ushers moved with alacrity to oust the disorderly protest.

کنترل چی ها با چابکی حرکت می کردند تا طرفداران آشوبگر را بیرون کنند


Following an executive session, the school board ordered the principal to terminate the suspension and to send the boys back to class forthwith. Unless it could be shown that their presence disrupted the learning process, there was no reason to bar the boys. It was a bitter pill to swallow for the principal whose irritation was exacerbated by the ruling. But some of the sting was taken out of the victory when the boys appeared in school the next day with their hair clipped to a respectable length. Everyone breathed a sigh of relief. Just as things were about to revert to normalcy, however, the same French teacher then demanded that a girl be ousted from school for wearing a mini skirt.

پایان خوش؟

به دنبال یک جلسه اداری، هیئت رئیسه به مدیر مدرسه دستور داد تا به محرومیت تحصیلی پایان داده و فورا آن دو پسر را به کلاس باز گردانند. اگر ثابت میشد که حضور بچه ها فرایند یادگیری را مختل نمی‌کرد، هیچ دلیلی برای ممانعت پسرها وجود نداشت. این تصمیم برای مدیر مدرسه شکستی تحقیرآمیز بود که خشمش از این حکم دادگاه بدتر شد.اما وقتی که پسرها روز بعد در حالی در مدرسه ظاهر شدند که موهایشان تا حد قابل ملاحظه ای کوتاه شده بود، قدری از تلخی پیروزی از بین رفت. همه نفس راحتی کشیدند. اما درست زمانی که همه چیز به حالت عادی برمی‌گشت، همان معلم مدرسه تقاضا کرد که یکی از دخترها بخاطر پوشیدن دامن کوتاه باید از مدرسه اخراج شود.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

ر در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 بر اساس نمره این آزمون تا چه حد میشه نمره آزمون اصلی رو تخمین زد؟ از نظر سختی سوال ها

روشنک در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 با تشکر از قرار دادن آزمون آزمایشی. اگر ممکنه برای بخش درک مطلب تدبیری بیاندیشید: در صورت زوم کردن با درجات مختلف مرورگر، شماره خط ها بهم می‌خورد و دیگر با سوال تطابق ندارد + بهتره کلمات تعیین شده در متن را ضخیم تر تایپ کنید تا پیدا کردنشان راحت تر باشد

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی