در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38

يادگيري 504 واژه - هفته 38

يادگيري 504 واژه - هفته 38 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های يادگيري 504 واژه - هفته 38

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشيادگيري 504 واژه - هفته 38
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 38
يادگيري 504 واژه - هفته 38

تعدادی از آموزش های يادگيري 504 واژه - هفته 38

The written story of a persons life; the part of literature that consists of biographies

داستان مکتوب زندگي يک شخص، بخشي از ادبيات که از زندگينامه تشکيل مي شود

Our teacher recommended the biography of the architect Frank Lloyd Wright.

معلم ما زندگي نامه ي معمار «فرانک لويد رايت» را توصيه کرد.

The reading of a biography gives a knowledge of people and events that cannot always be obtained from history books.

خواندن يک زندگي نامه، اطلاعاتي را از افراد و وقايعي به ما مي دهد که هميشه نمي توان از کتاب هاي تاريخي بدست آورد.

The biography of Malcolm X is a popular book in our school.

زندگينامه ي «مالکوم اکس» در مدرسه ي ما کتاب معروفي است.


Wet thoroughly; soak

کاملاً خيس کردن، خيساندن

A heavy rain drenched the campus, and the students had to dry out their wet clothing.

باران سنگين محوطه ي دانشگاه را کاملاً خيس کرد و دانشجويان مجبور به خشک کردن پوشاک خيس خود شدند.

The drenching rains resumed after only one day of sunshine.

باران هاي خيس کننده، بعد از تنها يک روز آفتاب دوباره شروع شد.

His fraternity friends tried to drench him but he was too clever for them.

دوستان صميمي اش سعي کردند او را خيس کنند، اما او خيلي زرنگ تر از آن ها بود.


Crowd or great number; to fly or move about in great numbers

جمعيت يا تعداد زياد، به تعداد زياد به هر سو حرکت يا پرواز کردن

As darkness approached, the swarms of children playing in the park dwindled to a handful.

هنگامي که تاريکي فرا رسيد، انبوه بچه هايي که در پارک بازي مي کردند به چند تن کاهش يافت.

The mosquitoes swarmed out of the swamp.

پشه ها فوج وار از باتلاق خارج شدند.

Our campus swarmed with new students in September.

در ماه سپتامبر، محوطه دانشگاه پر از دانشجويان جديد بود.


Move unsteadily from side to side

به طور نامنظم از سويي به سويي حرکت کردن

Little Perry thrust his feet into the oversized shoes and wobbled over to the table.

«پري» کوچولو پاهايش را در کفش هاي بسيار بزرگ فرو کرد و به سمت ميز تلوتلو خورد.

A baby wobbles when it begins to walk alone.

هنگامي که نوزادي به تنهايي شروع به راه رفتن مي کند، تلوتلو مي خورد.

Lacking experience on the high wire, the clown wobbled along until he reached the safety of the platform.

از آنجايي که دلقک تجربه ي راه رفتن روي سيم هاي بلند را نداشت، تمام مسير را تلوتلو خورد تا به سکوي امن رسيد.


Noise; uproar; violent disturbance or disorde

سروصدا، آشوب، آشفتگي يا بي نظمي خشونت آميز

The sailors voices were too feeble to be heard above the tumult of the storm

صداي ملوانان به حدي ضعيف بود که در غرش طوفان قابل شنيدن نبود.

There was such a tumult in the halls we concluded an accident had occurred.

چنان همهمه اي در سالن ها بر پا بود که تصور کرديم حادثه اي رخ داده است.

The dreaded cry of a Fire! caused a tumult in the theater.

فرياد مرگبار «آتش» آشوبي در سينما بوجود آورد.


Go down on ones knees; remain on the knees

زانو زدن، روي زانو ماندن

Myra knelt down to pull a weed from the drenched flower bed.

«ميرا» زانو زد تا علف هرزي را از بستر خيس گل ها در آورد.

The condemned man knelt before the monarch and pleaded for mercy.

مرد محکوم در مقابل پادشاه زانو زد و تقاضاي بخشش نمود.

Kneeling over the still figure, the lifeguard tried to revive him.

نجات غريق که روي چهره ي بي حرکت زانو زده بود، سعي کرد او را به هوش آورد.


In low spirits; sad

با روحيه پايين، غمگين

His biography related that Edison was not dejected by failure.

زندگي نامه ي«اديسون» نقل مي کند که او از شکست غمگين نمي شد.

The defeated candidate felt dejected and scowled when asked for an interview.

هنگامي که از نامزد شکست خورده تقاضاي مصاحبه شد، غمگين و اخمو بود.

There is no reason to be dejected because we did not get any volunteers.

دليلي وجود ندارد که چون هيچ داوطلبي نداشتيم مايوس شويم.


Doing what one is told.; willing to obey

آنچه که به او گفته مي شود انجام مي دهد، مايل به اطاعت

The obedient dog came when his master beckoned.

سگ فرمانبر هنگامي که صاحبش به او اشاره کرد، جلو آمد.

Obedient to his fathers wishes, Guy did not explore any further.

«گاي» که نسبت به خواسته هاي پدرش فرمان بر بود، بيش از اين تحقيق نکرد

When parents make reasonable requests of them, the majority of my friends are obedient.

اکثر دوستانم زماني که والدين شان از آن ها خواهش هاي منطقي دارند، مطيع هستند.


Go back; move back; slope backward; withdraw

برگشتن، به عقب حرکت کردن، به طرف عقب شيب داشتن، عقب کشيدن

As you ride past in a train, you have the unique feeling that houses and trees are receding.

هنگامي که سوار قطار هستيد اين احساس بي نظير را داريد که خانه ها و درختان دارند به عقب مي روند.

Mr. Ranfords beard conceals his receding chin.

ريش هاي آقاي «رانفورد»، چانه ي تورفته اش را مخفي مي کند.

Always cautious, Mr. Camhi receded from his former opinion.

آقاي «کامهي» که هميشه محتاط است، از عقيده ي پيشين خود دست کشيد.


Cruel or unjust ruler; cruel master; absolute ruler

حاکم ظالم يا غير منصف، ارباب ظالم، حاکم مطلق

Some tyrants of Greek cities were mild and fair rulers.

بعضي از حاکمان مستبد شهرهاي يونان، فرمانروايان ملايم و عادلي بودند.

The tyrant demanded loyalty and obedience from his subjects.

حاکم ستمگر از زيردستانش وفاداري و فرمانبرداري مطالبه مي کرد.

Though Ella was a tyrant as director of the play, the whole cast was grateful to her when the final curtain came down.

اگر چه «اِلا» به عنوان کارگردان نمايشنامه شخص ظالمي بود، اما وقتي که آخرين پرده پايين آمد، تمام بازيگران از او ممنون بودند.


Generous giving to the poor; institutions for helping the sick, the poor, or the helpless; kindness in judging peoples faults

خشش سخاوتمندانه به فقرا، موسساتي براي کمک به بيماران، فقرا و بيچارگان، مهرباني در سنجش تقصيرات مردم

A free hospital is a noble charity.

يک بيمارستان رايگان، خيريه شريفي مي باشد.

The entire community is the beneficiary of Henrys charity.

تمام جامعه از انجمن خيريه ي «هنري» ذينفع هستند.

The hired hand was too proud to accept help or charity.

خدمتکار مفرورتر از آن بود که کمک يا صدقه بپذيرد.


Decision of a jury; judgment

تصميم يک هيئت منصفه، قضاوت

The jury returned a verdict of guilty for the traitor.

هيئت منصفه، حکم مجرم بودن خائن را استرداد کرد.

We were cautioned not to base our verdict on prejudice

به ما هشدار داده شد که راي خود را بر اساس تعصب قرار ندهيم.

Baffled by the verdict, the prosecutor felt that the evidence had been ignored.

داديار که از حکم دادگاه گيج شده بود، احساس کرد مدارک ناديده گرفته شده اند.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. The principal probed the cause of the _________ in the cafeteria.

2. A _________ of insects descended on the picnic food.

3. When asked for their _________ on the agreement, the members gave their approval spontaneously.

4. The first project in our creative writing class was a _________ of a close friend or relative.

5. Until the flood waters _________, the authorities prohibited anyone from returning to the vicinity.

6. Mr. Finley was redeemed in the eyes of his employees by his _________ in overlooking their costly error.

7. The grateful traveler would _________ in prayer every night.

8. Mother is an expert at soothing our _________ spirits.

9. It is absurd to surrender your rights to a _________ when you have abundant reason to remain free.

10. We faced the dilemma of being _________ in the downpour while we covered our boat or having to bail the water out of the boat after the rain had ceased.

11. Melinda shrieked as the unstable pedestrian _________ into the path of the oncoming car.

12. A glance from the mother was enough of a reminder to bring the _________ child back to her side.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی