در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Kneel ˈniːl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Kneel ˈniːl

Go down on ones knees; remain on the knees

زانو زدن، روي زانو ماندن

Myra knelt down to pull a weed from the drenched flower bed.

«ميرا» زانو زد تا علف هرزي را از بستر خيس گل ها در آورد.

The condemned man knelt before the monarch and pleaded for mercy.

مرد محکوم در مقابل پادشاه زانو زد و تقاضاي بخشش نمود.

Kneeling over the still figure, the lifeguard tried to revive him.

نجات غريق که روي چهره ي بي حرکت زانو زده بود، سعي کرد او را به هوش آورد.