در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Cancel ‘kænsəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Cancel ‘kænsəl

Cross out; mark so that it cannot be used; wipe out; call off

خط زدن، علامتگذاري کردن براي اينکه نتوان از آن استفاده کرد، از بين بردن، لغو کردن

The stamp was only partially canceled.

تنها بخشي از تمبر باطل شده بود.

Because the first shipment contained defective parts, Mr. Zweben canceled the rest of the order.

چونکه محمولهي اول شامل قطعات معيوب بود، آقاي « زوبن » بقيهي سفارش را لفو کرد.

Having found just the right man for the job, Captain Mellides canceled all further interviews.

وقتيکه کاپيتان «مليدس» فرد مناسبي را براي شغل مورد نظر پيدا کرد، تمام مصاحبههاي ديگر را لغو کرد.