در حال بارگذاری...
{{item.Id}}
فیلتر کنید

جعبه لایتنر
روز بخش آموزش ها سوال ها

{{$index}}

{{item.Name}}

{{ItemsCountInLeitnerBox(item.Id, 0)}}

{{ItemsCountInLeitnerBox(item.Id, 1)}}

تنظیمات
نمایش لیستی کارت ها
مرور خودکار کارت ها
{{item.Name}}


پاسخ تشریحی:


پاسخ تشریحی:

هیچ کارتی برای امروز وجود ندارد!

اگر هنوز هیچ کارتی در جعبه لایتنرتان قرار نداده اید، می توانید کارت آموزشی یا کارت سوالی قرار دهید.

به خانه های آبی جدول نگاه کنید. اگر تعداد کارت های روز قبل هر خانه ی آبی، بیشتر از 0 است، امشب ساعت 12 برای ادامه آموزش می توانید برگردید.