در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Heed ˈhiːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Heed ˈhiːd

Give careful attention to; take notice of; careful attention

به دقت توجه کردن، توجه کردن به، توجه دقيق

I demand that you heed what I say.

تقاضا مي کنم به آنچه مي گويم به دقت توجه کنيد.

Florence pays no heed to what the signs say.

«فلورانس» هيچ توجهي به آنچه علائم مي گويد نمي کند.

Take heed and be on guard against those who try to deceive you.

دقت کنيد و مراقب کساني باشيد که سعي مي کنند شما را فريب دهند.