در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Spontaneous span’teɪniəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Spontaneous span’teɪniəs

Of ones own free will; natural; on the spur of the moment; without rehearsal

با ميل شخصي خود، طبيعي، في البداهه، بدون تمرين

The vast crowd burst into spontaneous cheering at the skillful play.

جمعيت انبوه به خاطر نمايش ماهرانه، ناخودآگاه فرياد شادي سرداد.

Be cautious with these oily rags because they can break out in spontaneous flame.

مواظب کهنه هاي روغني باش چون خود به خود آتش مي گيرند.

Williams spontaneous resentment at the mention of his sister was noted by the observant teacher.

معلم هوشيار متوجه تنفر ذاتي «ويليام» از ذکر نام خواهرش شد.