در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1

آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1

آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 با 26 عدد آموزش و زمان 26 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها26 تا
مدت26 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 1
آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1

سبع، پرخور، حریص، خیلی گرسنه

Syn: hungry , ravenous

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!


ناشی از عدم تبعیض، خالی از تبعیض، یکسره

Syn: haphazard , random

Iman is indiscriminate, and he can’t find a good job.

ایمان بی هدف است و نمی تواند کار خوبی پیدا کند.


برجسته، بلند، متعال، (مجازا) بزرگ، والا مقام، هویدا

Syn: outstanding , grand , important

Oxford is eminent for its university.

آکسفورد به خاطر دانشگاهش معروف است.


کاملا پر، لبریز، چاق، تکمیل، انباشته

Syn: outstanding , grand , important

These socks are replete with holes.

این جوراب ها پر از سوراخ است.

سرشار، سرازیر، سرشار شدن


Syn: soaked , saturated

Helen was steeped in grief, and burst into tears.

هلن سرشار از غصه بود و زد زیر گریه.


Reading Wisely

The youngster who reads voraciously, though indiscriminately, does not necessarily gain in wisdom over the teenager who is more selective in his reading choices. A young man who has read the life story of every eminent athlete of the twentieth century, or a coed who has steeped herself in every social protest novel she can get her hands on, may very well be learning all there is to know in a very limited area. But books are replete with so many wonders that it is often discouraging to see bright young people limit their own experiences.

مطالعه عاقلانه

جوانی که حریصانه اما در هم و برهم مطالعه می کند، ضرورتا نسبت به جوانی که در انتخاب هایش برای مطالعه گزیده تر عمل میکند دانش برتری ندارد. جوانی که داستان زندگی تمام ورزشکاران بزرگ قرن بیستم را خوانده است یا دختری دانشجو که خود را غرق در تمام رمان های اعتراض آمیز اجتماعی می کند که به دستش می رسد، ممکن است هر آنچه را باید در حوزه ای خاص و محدود بداند بیاموزد. اما کتابها مملو از چنان شگفتی هایی هستند که اغلب دیدن جوانهای باهوش که تجارب خود را محدود می کنند، دلسرد کننده است.


On the basis of the above paragraph, try to use your new words in the following sentences. Occasionally it may be necessary to change the ending of a word; e.g., indiscriminately to indiscriminate.

1. The football game was ______ with excitement and great plays.

2. The ______ author received the Nobel Prize for literature.

3. My cousin is so in schoolwork that his friends call him a bookworm.

4. After skiing, I find that I have a ______ appetite.

5. Modern warfare often results in the ______ killing of combatants and innocent civilians alike.


Now that you have seen and used the new words in sentences, and have the definitions "on the tip of your tongue," try to pair the words with their meanings.

6. voracious a. of high reputation, outstanding

7. indiscriminate b. completely filled or supplied with

8. eminent c. choosing at random without careful selection

9. steeped d. desiring or consuming great quantities

10. replete e. soaked, drenched, saturated


فراوان بودن، زیاد بودن، وفور داشتن، تعیین حدودکردن، محدود کردن

Syn: increase

The western plains used to abound with bison before those animals were slaughtered by settlers.

قبل از اینکه مهاجران به کشتار گاوهای کوهان دار بپردازند، این حیوانات در جلگه های غرب زیاد بودند.


فن شناسی، تکنولوژی

Gholam likes to study computer technology.

غلام دوست دارد در رشته ی تکنولوژی کامپیوتر تحصیل کند.


پیشگویی، پیش بینی، تشخیص قبلی مرض

Syn: forecast

She prognosticated that it would rain, and she was right.

او پیش بینی کرد که باران می آید و حق با او بود.


کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار، دستگاه تنظیم خودکار

Syn: a mechanical person , a robot

The time is approaching when human workers may be replaced by automatons.

زمان جایگزینی نیروی کار انسانی با آدم های ماشینی نزدیک است.


زن خانه دار، کدبانو، بانو، زن شوهردار، مدیره، سرپرستار

Syn: lady

The matron cleaned the house.

کدبانو خانه را تمیز کرد.


Solving the Servant Problem

The worlds of science-fiction abound with wonders. Yet modern technology progresses so rapidly that what may be today’s wild dream may be next year’s kitchen appliance. A British scientist has prognosticated that within ten years every suburban matron will have her own robot servant. One task this domesticated automaton will not have to contend with will be scouring the oven because even today the newest ranges can be “programed” to reduce their own baked-on grime to easily disposed of ashes.

حل مشکل خدمتکار

در دنیاهای علمی تخیلی، پر از شگفتی است. با این وجود فناوری با چنان سرعتی پیشرفت می کند که ممکن است آنچه امروز رویایی و خیالی است سال بعد وسیله آشپزخانه باشد. دانشمندی بریتانیایی پیش بینی کرده است که طی ده سال، تمام خانم های خانه دار حومه شهر، ربات پیش خدمت خود را خواهند داشت. یکی از کارهایی که این آدم ماشینی خانگی مجبور نیست با آن دست و پنجه نرم کند، پاک کردن اجاق است چون حتی امروز هم میتوان جدیدترین انواع اجاق گاز را طوری “برنامه ریزی” کرد که چرک و سیاهی هنگام پخت را به خاکسترهایی کاهش دهند که به سادگی از بین می روند.


آدم معمایی، جمع اضداد، وضع معماگونه، وضع نابه‌ روال، تناقض گویی، تعارض

Syn: ambiguity

One of the great paradoxes of American life is that though minority groups have suffered injustices, nowhere in the world have so many varied groups lived together so harmoniously.

یکی از تناقضات بزرگ زندگی آمریکایی اینه که اگر چه گروه های اقلیت از بی عدالتی ها رنج می برند، اما در هیچ جای دیگری در دنیا این همه گروه های مختلف با تفاهم کنار هم زندگی نکرده اند.


قلمرو سلطان، متصرفات، مملکت، ناحیه

Syn: kingdom , land

The island was once French realm.

این جزیره زمانی قلمرو فرانسه بود.


تاریخچه، وقایع سالیانه، سالنامه، اخبار سال، برنامه سالیانه عشا ربانی

Syn: chronicles , historical records

he annals of sports are replete with the name of great black athletes.

تاریخچه ی سالانه ی ورزش پر از نام های قهرمانان بزرگ سیاهپوست است.


محوطه، عرصه، حیاط ، ترکیب، جسم مرکب، ترکیب کردن، آمیختن

Syn: intensify

His gloom was now compounded by the failing mark on his geometry.

بعد از مردودی در امتحان هندسه، افسردگی اش تشدید شد.


رنگ کم، رنگ جزیی، سایه رنگ، کمی رنگ زدن

Syn: trace

A tinge of garlic is all that’s necessary in most recipes.

مقدار کمی سیر تنها چیزی است که در اکثر دستورالعمل های آشپزی لازم است.


It’s a Man’s World

How paradoxical that the world’s greatest chefs have all been men! Cooking would clearly seem to be a field that lies exclusively within women’s realm, yet the annals of cookery are replete with masculine names: Brillat Savarin, Ritz, Diat, Larousse. To compound the puzzle, there has rarely been a tinge of rumor or scandal casting doubts on the masculinity of these heroes of cuisine.

دنیا مردانه است

چقدر متناقض نماست که بزرگترین آشپزهای دنیا همه مرد بوده اند! به وضوح به نظر میرسد که آشپزی، حوزه ای است که منحصرا در قلمرو بانوان قرار می گیرد، با این وجود، تاریخ آشپزی مملو از نام های مردانه است: بریلات ساوارین، ریتز، لاروس. آنچه که به این معما قوت می‌بخشد این است که بندرت ذره ای شایعه یا رسوایی وجود داشته است که مذکر بودن این قهرمانان آشپزی را مورد تردید قرار دهد.


دستفروش، دوره گرد، خرده فروش، اذیت کردن، آزار کردن

Syn: pester , annoy , nag

Don’t badger me now, I’m busy!

الان سر به سرم نذار/کلافم نکن،گرفتارم!


درخواست کردن از، عجز و لابه کردن به، التماس کردن به، استغاثه کردن از

Syn: entreat

He implored his parents to buy him a guitar.

او از والدینش خواهش کرد که برایش یک گیتار بخرند.


جان کنی ، کار پرزحمت

Syn: hard work , labour

She knew that she must do the drudgery tomorrow.

او می دانست که فردا باید کار سختی را انجام دهد.


پایان ناپذیر، تمام نشدنی، بسیار دراز

Syn: limitless , unending

The journey seemed interminable.

سفر تمام نشدنی به نظر می رسید.


درک کردن، دریافتن، مشاهده کردن، دیدن، ملاحظه کردن

Syn: know , understand , become aware of

Did you perceive what she was wearing?

آیا متوجه شدی که او چی پوشیده بود؟


How Not to Get Your Way

It is difficult to change someone’s opinion by badgering him. The child who begs his mother to “get off his back” when she implores him for some assistance with the household drudgery, may very well plead interminably for some special privilege when he wants something for himself. How paradoxical that neither is able to perceive that no one likes being nagged.

چگونه حرف خود را پیش نبریم

تغییر دادن عقیده کسی با کلافه کردن او دشوار است. وقتی مادری به بچه اش التماس میکند که در کار سخت منزل به او کمک کند، او از مادرش میخواهد که “دست از سرش بردارد” اما همان بچه وقتی چیزی برای خودش بخواهد به خوبی و به شکل پایان ناپذیری برای امتیازی خاص درخواست و التماس میکند. چقدر شبهه انگیز است که هیچ یک درک نمیکند که هیچ کس دوست ندارد کسی او را کلافه کند.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی