در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 invalidate /ɪnˈvælɪdeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

invalidate /ɪnˈvælɪdeɪt/

ناتوان کردن، علیل کردن، باطل کردن

Syn: nullify

The general was sure to invalidate the court-martial’s decision once he learned of the flagrant bias of the presiding officer.

زمانی که ژنرال از تعصب آشکار افسر مسئول آگاه شد مطمئن بود که باید حکم دادگاه نظامی را بی اعتبار کند/باطل کند.