در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 caustic /ˈkɔːstɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

caustic /ˈkɔːstɪk/

نیشدار، تند، تیز، هجو آمیز، سوزش آور،خشمگین

Syn: biting

In a caustic article, the drama critic slaughtered the hapless actors.

منتقد نمایشی در مقاله ای نیش دار/طعنه آمیز بازیگران بیچاره را مورد نکوهش قرار داد.