در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Municipal mjuːˈnɪsəpl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Municipal mjuːˈnɪsəpl̩

Of a city or state; having something to do in the affairs of a city or town

مربوط به شهر يا ايالت، با امور شهر يا شهرک ارتباط دارد

The state police assisted the municipal police in putting down the riot.

پليس ايالت‌ در فرونشاندن شورش به پليس شهري ياري رساند.

There was only a mediocre turnout for the municipal elections.

تنها عده ي کمي در انتخابات شهري شرکت کردند.

The municipal government placed a ban on parking during business hours.

شهرداري، پارک اتومبيل ها را‌ در طول ساعات کاري ممنوع کرد.