در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Obstacle ˈɑːbstəkl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Obstacle ˈɑːbstəkl̩

Anything that gets in the way or hinders; impediment; obstruction

هر چيزي که سر راه قرار مي گيرد يا مانع مي شود، گير، مانع

The soldiers were compelled to get over such obstacles as ditches and barbed wire.

سربازان مجبور شدند که از موانعي چون گودال هاي عميق و سيم هاي خاردار عبور کنند.

Ignorance is an obstacle to progress.

ناداني يکي از موانع پيشرفت است.

Prejudice is often an obstacle to harmony among people.

پيش داوري اغلب مانع هماهنگي بين مردم است.