در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Transparent træn’sperənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Transparent træn’sperənt

Easily seen through; clear

به راحتي ميتوان از داخل آن ديد، روشن، شفاف

Window glass is transparent.

شيشه ي پنجره شفاف است.

Colonel Thomas is a man of transparent honesty and loyalty.

سرهنگ «توماس» نمونهاي از صداقت و وفاداري آشکار است.

The homicide was a transparent case of jealousy that got out of hand.

آدم کشي نمونهي واضحي از حسادت غير قابل کنترل بود.