در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Debtor ˈdetər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Debtor ˈdetər

Person who owes something to another

شخصي که به شخص ديگري بدهکار است

If I borrow a dollar from you, I am your debtor.

اگر يک دلار از شما قرض بگيرم بدهکار شما هستم.

As a debtor who had received many favors from the banker, Mr. Mertz was reluctant to testify against him.

آقاي «مِرتز» به عنوان بدهکاري که مساعدتهاي زيادي از جانب رئيس بانک دريافت کرده بود، مايل نبود عليه او شهادت دهد.

A gloomy debtor’s prison was once the fate of those who could not repay their loans.

زندان تاريک بدهکاران، زماني سرنوشت کساني بود که نميتوانستند وامهاي خود را باز پرداخت کنند.