در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Recede rə’siːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Recede rə’siːd

Go back; move back; slope backward; withdraw

برگشتن، به عقب حرکت کردن، به طرف عقب شيب داشتن، عقب کشيدن

As you ride past in a train, you have the unique feeling that houses and trees are receding.

هنگامي که سوار قطار هستيد اين احساس بي نظير را داريد که خانه ها و درختان دارند به عقب مي روند.

Mr. Ranfords beard conceals his receding chin.

ريش هاي آقاي «رانفورد»، چانه ي تورفته اش را مخفي مي کند.

Always cautious, Mr. Camhi receded from his former opinion.

آقاي «کامهي» که هميشه محتاط است، از عقيده ي پيشين خود دست کشيد.