در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Swarm ˈswɔːrm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Swarm ˈswɔːrm

Crowd or great number; to fly or move about in great numbers

جمعيت يا تعداد زياد، به تعداد زياد به هر سو حرکت يا پرواز کردن

As darkness approached, the swarms of children playing in the park dwindled to a handful.

هنگامي که تاريکي فرا رسيد، انبوه بچه هايي که در پارک بازي مي کردند به چند تن کاهش يافت.

The mosquitoes swarmed out of the swamp.

پشه ها فوج وار از باتلاق خارج شدند.

Our campus swarmed with new students in September.

در ماه سپتامبر، محوطه دانشگاه پر از دانشجويان جديد بود.