در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Drought draʊt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Drought draʊt

Long period of dry weather; lack of rain; lack of water; dryness

دوره ي طولاني هواي خشک، نبود باران، نبود آب، خشکسالي

Because of the drought, some farmers began to migrate to more fertile regions.

به خاطر خشکسالي، برخي از کشاورزان به مناطق حاصل خيزتر مهاجرت کردند.

In time of drought, the crops become scorched.

محصولات در زمان خشکسالي خشک مي شوند.

As the drought wore on, people began to grumble against those who had squandered water when it was more plentiful.

چون خشکسالي به کندي مي گذشت، مردم شروع به شکوه از آن هايي کردند که در موقع وفور، آب را هدر داده بودند.