در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Deliberate də’lɪbərət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Deliberate də’lɪbərət

To consider carefully; intended; done on purpose; slow and careful, as though allowing time to decide what to do

به دقت بررسي کردن، عمدي، کند و دقيق، تو گويي که به زمان اجازه مي دهيد تصميم بگيرد چه بکند

Rico’s excuse was a deliberate lie.

بهانه ي «ريکو» يک دروغ عمدي بود.

My grandfather walks with deliberate steps.

پدربزرگ با گام هايي استوار راه مي رود.

Judge Sirica deliberated for a week before making his decision known.

قاضي «سيريکا» قبل از اين که تصميمش را آشکار کند، يک هفته روي پرونده بررسي کرد.