در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Traitor ˈtreɪtər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Traitor ˈtreɪtər

Person who betrays his or her country, a friend, duty,etc.

شخصي که به کشور، دوست و يا وظيفه اش خيانت مي کند

The Patriot sneered when asked to stand on the same platform with the man who was accused of being a traitor

موقعي که از ميهن پرست خواسته شد روي سکو کنار مردي بايستد که متهم به خيانت بود، پوزخند زد.

No villain is worse than a traitor who betrays his country.

هيچ شروري بدتر از خائني نيست که به کشورش خيانت مي کند.

Do not call him a traitor unless you can verify the charge.

او را خائن صدا نکن جز اين که بتواني اين اتهام را تاييد کني.