در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Resume rə’zuːm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Resume rə’zuːm

Begin again; go on; take again

دوباره شروع کردن، ادامه دادن، از سر گرفتن

Resume reading where we left off.

خواندن را از جايي که توقف کرديم ادامه دهيد.

Those standing may resume their seats.

آن هايي که ايستاده اند، دوباره مي توانند در صندلي هاي خود بنشينند.

The violinist resumed playing after the intermission.

نوازنده ويولن، نواختن را بعد از يک وقفه کوتاه از سر گرفت.