در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Redeem rə’diːm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Redeem rə’diːm

Buy back; pay off; carry out; set free; make up for

پس فروختن، باز پرداخت کردن، انجام دادن، آزاد کردن، جبران کردن

The property on which money has been lent is redeemed when the loan is paid back.

ملکي که روي آن پول قرض داده شده است زماني فک رهن مي شود که وام باز پرداخت شود.

My family was relieved to hear that the mortgage had been redeemed.

خانواده ام وقتي شنيد وثيقه از گرو آزاد شده است، آسوده خاطر شد.

Mr. Franklin promptly redeemed his promise to help us in time of need.

آقاي «فرانکلين» خيلي سريع به قولش براي کمک به ما در موقع نياز وفا کرد.