در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Soar ˈsɔːr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Soar ˈsɔːr

Fly upward or at a great height; aspire

اوج گرفتن، صعود کردن، بلند پروازی کردن

We watched the soaring eagle skim over the mountain peak.

ما به عقابی که بر فرازکوه می لغزید و در حال اوج گرفتن بود، نگاه کردیم.

An ordinary man can not comprehend such a soaring ambition.

یک مرد عادی نمی تواند چنان آرزوهای بلند پروازانه ای را درک کند.

The senator’s hopes for victory soared after his television appearance.

امید های سناتور برای پیروزی پس از حضورش در تلویزیون افزاریش یافت.