در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Diminish də’mɪnɪʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Diminish də’mɪnɪʃ

Make or become smaller in size, amount or importance

کمتر کردن يا کمتر شدن از نظر اندازه، مقدار يا اهميت

The excessive heat diminished as the sun went down.

هنگامي که خورشيد غروب کرد، گرماي بيش از حد کاهش يافت.

Our diminishing supply of food was carefully wrapped and placed with the baggage.

ذخيره ي رو به کاهش غذا، به دقت بسته بندي و در بين اثاثيه قرار داده شد.

The latest news from the battlefront confirms the report of diminishing military activity.

آخرين اخبار از ميدان جنگ، گزارش فعاليت نظامي رو به کاهش را تصديق مي کند.