در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Mourner ˈmɔːrn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mourner ˈmɔːrn

Grieve; feel or show sorrow for

غصه دار بودن، ابراز يا احساس اندوه کردن

Sandra did not cease to mourn her lost friend.

ساندرا از عزاداري براي دوست از دست رفته اش دست برنداشت.

The entire city mourned for the people lost in the calamity.

تمام شهر براي افراد از بين رفته در آن فاجعه سوگواري کردند.

We need not mourn over trifles.

ما نبايد بر سر مساثل جزئي غمگين شويم.