در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Severity sɪ’verəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Severity sɪ’verəti

Strictness; harshness; plainness; violence

سخت گيري، خشونت، سادگي

The severity of the teacher was not appreciated by the pupils until they reached the final examinations.

ارزش سخت گيري معلم مشخص نشد تا اينکه دانش آموزان به امتحانات نهايي رسيدند.

The severity of the Black Plague can be imagined from the fact that thirty percent of the population died.

شدت طاعون سياه را مي توان از اين حقيقت مجسم کرد که سي درصد جمعيت از بين رفتند.

Rosita complained to the principal about the severity of the punishment that the Student Court gave to her.

«رُزيتا» در مورد شدت تنبيهي که دادگاه دانش آموزي براي او صادر کرد به مدير شکايت کرد.