در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Collapse kə’læps

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Collapse kə’læps

A breakdown; to fall in; break down; fail suddenly; fold together

فروپاشی، خراب شدن، ناگهان فروپاشیدن، به هم تا کردن، جمع کردن

A heavy flood caused the bridge to collapse.

سیلابی سهمگین باعث شد پل فرو ریزد.

His failure in chemistry meant the collapse of Bob’s summer plans.

مردود شدن «باب» در امتحان شیمی، به معنای به هم ریختن برنامه های تابستانی او بود.

Collapse the trays and store them in the closet.

سینی ها را جمع کن، و آن ها را در کمد نگه دار.