در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Acknowledge ækˈnɑːlɪdʒ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Acknowledge ækˈnɑːlɪdʒ

Admit to be true

اعتراف کردن

The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate.

کارشناسان با بی میلی اعتراف کردند که ارزیابی آن ها در مورد هزینه های غذا دقیق نبود.

District Attorney Hogan got the man to acknowledge that he had lied in court.

«هوگان» بازپرس بخش، مرد را مجبور کرد که اعتراف کند در دادگاه دروغ گفته است.

‘I hate living alone,’ the bachelor acknowledged.

مرد مجرد اعتراف کرد: «از تنها زندگی کردن متنفرم ».