در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 Abundant əˈbəndənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه انگليسي - هفته 19 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Abundant əˈbəndənt

More than enough; very plentiful

بیش از حد کافی، بسیار فراوان

It is urgent that the hospital have an abundant supply of blood.

ضروری است که بیمارستان ذخیره خون فراوان داشته باشد.

An abundant harvest was predicted by the secretary of agriculture.

وزیر کشاورزی محصول فراوانی را پیش بینی کرد.

In recent years an abundant number of complains have disturbed the telephone company.

در سال های اخیر، تعداد بی شمار شکایت ها، شرکت مخابرات را آشفته کرده است.