در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 Budget ˈbədʒət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه ضروري - هفته 18 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Budget ˈbədʒət

Estimate of the amount of money that can be spent for different purposes in a given time

تخمین مقدار پولی که می توان در زمان مشخصی برای اهداف مختلف خرج کرد

We had to decrease the budget the budget this year because our club is broke.

ما مجبور بودیم بودجه را کاهش دهیم زیرا امسال باشگاه ما کم پول است.

The prominent executive presented her budget to the Board of Directors

مدیر عامل سرشناس، بودجه را به هیئت مدیره ارائه داد.

When my mother draws up her budget for the week, she sets aside a goodly sum for nourishing food.

وقتی که مادرم بودجه یک هفته را ترسیم می کند، مبلغ قابل توجهی را برای غذاهای مغذی کنار می گذارد.