در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 Pierce

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت ضروري - هفته 16 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pierce

Go into; go through; penetrate

وارد شدن، داخل شدن، نفوذ کردن

My sister is debating whether or not to get her ears pierced.

خواهرم در مورد سوراخ کردن یا نکردن گوش خود بحث می کند.

I tried to ignore his bad violin playing, but the sound was piercing.

تلاش کردم بد نواختن «ویولن» او را نادیده بگیرم، اما صدایش کر کننده بود.

Halloran violently pierced the skin of his rival, causing massive bleeding.

«هالوران» با خشونت پوست حریفش را پاره کرد و باعث خونریزی گسترده ای گردید.