در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Gleam ˈɡliːm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Gleam ˈɡliːm

A flash or beam of light

درخشش، جرقه ای از نور

A gleam of light shone through the prison window.

باریکه ای از نور از پنجره ی زندان می تابید.

The only source of light in the cellar came in the form of a gleam through a hole in the wall.

تنها منبع روشنایی زیر زمین، بصورت شعاعی از سوراخ دیوار می آمد.

My grandmother gets a gleam in her eyes when she sees the twins.

وقتی مادربزرگم دو قلوها را می بیند، چشمانش از شادی برق می زند.