در حال بارگذاری...

ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > سري آموزش 504 لغت - هفته 13 > Persist pər’sɪst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Persist pər’sɪst

Continue firmly; refuse to stop or be changed

قاطعانه ادامه دادن، از توقف یا تغییر امتناع ورزیدن

The humid weather persisted all summer.

آب و هوای مرطوب درتمام طول تابستان ادامه داشت.

Would Lorraine’s weird behavior persist, we all wondered?

همه از خود پرسیدیم، آیا رفتار عجیب و غریب «لورین» همچنان ادامه پیدا می کند.

Loyd persisted in exaggerating everything he said.

«لوید» همچنان در هرچه که می گفت غلو می کرد.