در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 لغت - هفته 13 Migrate ‘maɪ,ɡret

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 لغت - هفته 13 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Migrate ‘maɪ,ɡret

Move from one place to another

از جایی به جایی نقل مکان کردن، مهاجرت کردن

The fruit pickers migrated to wherever they could find work.

میوه چین ها به هرجایی که می توانستند کار پیدا کنند، مهاجرت می کردند.

Much of our population is constantly migrating to other areas of the country.

بخش اعظم جمعیت ما دائماً درحال مهاجرت به دیگر مناطق کشورند.

My grandfather migrated to New York from Italy in 1919.

پدربزرگم، درسال ١٩١٩ از ایتالیا به نیویورک مهاجرت کرد.