در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Dread ˈdred

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dread ˈdred

“Look forward to with fear; fear greatly; causing a great fear”

با ترس چشم انتظار چیزی بودن، خیلی ترسیدن، خیلی ترساندن

The poor student dreaded going to school each morning.

دانش آموز ضعیف هر روز صبح از رفتن به مدرسه وحشت داشت.

He had a dread feeling about the challenge he was about to face.

او از مبارزه ای که در پیش رو داشت، احساس ترس می کرد.

I dread going into that deserted house.

من از رفتن به آن خانه ی متروکه هراس دارم.