در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4

آموزش آنلاين 504 - هفته 4

آموزش آنلاين 504 - هفته 4 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاين 504 - هفته 4

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاين 504 - هفته 4
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 4
آموزش آنلاين 504 - هفته 4

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاين 504 - هفته 4

“Moisture in the air that can be seen; fog; mist”

بخار هوا که می توان آن را دید، مه، غبار

Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its makeup.

دانشمندان برای نگه داشتن بخار داخل بطری روش هایی را طراحی کرده اند که بتوانند ساختار آن را بررسی کنند.

He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp.

او اطلاعاتی راجع به مقدار بخاری که از باتلاق برمی خیزد، جمع آوری کرده است.

A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes.

مسیر بخار عبارت است از جریان قابل رؤیتی از رطوبت که از موتورهای جتی که در ارتفاعات بالا پرواز می کنند، بر جای می ماند.


“Get rid of; remove; omit”

رها شدن از، برداشتن، حذف کردن

When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.

وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود، خطر تصادف رفع می شود.

When figuring the cost of a car,don’t eliminate such extras as air conditioning.

هنگام محاسبه قیمت یک اتومبیل، لوازم اضافی مثل دستگاه تهویه هوا را حذف نکنید.

If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

اگر همه صندلی های راحتی را حذف می کردیم، هیچ کس هنگام تماشای تلویزیون به خواب نمی رفت.


“A very wicked person”

آدم بسیار بدجنس و پست

A typical moving picture villain gets killed at the end.

شخص شرور در پایان یک فیلم معمولی کشته می شود.

The villain concealed the corpse in the cellar.

آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد

When the villain fell down the well, everyone lived happily ever after.

وقتی فرد پست در چاه افتاد، از آن پس همه با خوشحالی زندگی کردند.


“Closely packed together; thick”

متراکم، غلیظ

The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.

برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.

We couldn’t row because of the dense weeds in the lake.

به خاطر انبوه علف های هرز دریاچه نمی توانستیم پارو بزنیم.

His keen knife cut through the dense jungle.

چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد.


“Make use of”

استفاده کردن از

No one seems willing to utilize this vacant house.

به نظر می رسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه ی خالی نمی باشد.

The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders.

باغبان مشتاق بود تا از گل های مختلف استفاده کند و آن ها را جهت زیباسازی کردوها با هم ترکیب کند.

Does your mother utilize leftovers in her cooking ?

آیا مادر شما در آشپزی اش از ته مانده های غذایی استفاده می کند؟


“Moist; damp”

مرطوب، نمناک

It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner.

هوای کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد.

New Yorkers usually complain in the summer of the humid air.

نیویورکی ها معمولاً در تابستان از هوای مرطوب شاکی اند.

Most people believe that the ocean air is quite humid.

بیشتر مردم بر این باورندکه هوای اقیانوس کاملاً مرطوب است.


“Explanation based on thought, observation, or reasoning”

توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه

Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand.

براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.

My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.

عموی من راجع به تاثیر آب و هوا بر توپ زن های بازی بیس بال فرضیه ای دارد.

No one has advanced a convincing theory explaining the beginnings of writing.

هیچ کس نظریه ی متقاعدکننده ای را ارائه نداده است که پیدایش خط را توضیح دهد.


“Go or come down from a higher place to a lower level”

پایین رفتن یا پایین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پایین تر

If we let the air out of a balloon , it will have to descend.

اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، به ناچار پایین می آید.

The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly.

خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد.

Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once.

«النور» که می دانست خاطرخواهش پایین پله منتظر است، فوراً پایین آمد.


“Go around; go from place to place or person to person”

پخش شدن، از مکانی به مکانی یا از شخصی به شخصی رفتن،گردش کردن

A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it.

پنکه در تابستان می تواند هوا را پخش کند اما آن را خنک نمی کند.

My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable.

پدرم در مهمانی میان مهمان ها حرکت می کرد تا آن ها احساس راحتی کنند.

Hot water circulated through the pipes in the building, keeping the room warm.

آب داغ از میان لوله های ساختمان پخش می شود و اتاق را گرم نگه می دارد.


“Extremely large; huge”

بی نهایت بزرگ، عظیم

The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.

خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.

Public hangings once drew enormous crowds.

اعدام های عمومی زمانی اجتماعات عظیمی را به سوی خود جلب می کرد.

The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.

شوالیه دلیر شمشیرش را کشید و اژدهای غول پیکر را کشت.


“Tell beforehand”

از پیش گفتن، پیش گویی کردن

Weathermen can predict the weather correctly most of the time.

هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی هوا را پیش بینی کنند.

Who can predict the winner of the Super Bowl this year ?

چه کسی می تواند برنده ی جام برتر امسال را پیش بینی کند؟

Laura taught she could predict what I would do, but she was wrong.

«لورا» فکر می کرد می تواند پیش بینی کند من چه کار خواهم کرد اما اشتباه می کرد.


“Disappear; disappear suddenly”

محو شدن، ناگهان ناپدید شدن

Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud.

حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود.

Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish.

حتی یک جادوگر قدرتمند نمی تواند یک عاشق حسود را غیب کند.

Give him a week without a job and all his money will vanish.

یک هفته به او مهلت بده بیکار باشد و همه پول هایش ناپدید خواهد شد.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. If we have one more hot, ………… day , you will be able to persuade me to move to Alaska.

2. In the show the magician waved his hand to make a lady ………… .

3. The hair on his head was so ………… a special pair of scissors was used to thin it.a

4. Since he has passed all his subjects, I will ………… that he will graduate.

5. The ………… in the movie was played by an actor who was able to look mean.

6. ………… rose out of the valve on top of the steam engine.

7. The basketball player was ………… ; he could practically drop the ball through the hoop.

8. What ………… can you suggest to explain frequent changes in women’s clothing ?

9. Why don’t you ………… all the space on that page ?

10. Sooner or later the elevator will ………… and we’ll be able to go up.

11. I heared a doctor on a television show say that if we ………… one slice of bread each day, we’ll lose weight.

12. Copies of some magazines are so scarce, the librarian won’t allow them to ………… .


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی