در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Postpone postˈpoʊn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Postpone postˈpoʊn

“Put off to a later time; delay”

به زمان دیگری موکول کردن، به تأخیر انداختن، به تعویق انداختن

The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure the could handle the burdens of marriage.

زوج جوان می خواستند ازدواجشان را تا وقتی مطمئن شوندکه می توانند بار ازدواج را بر دوش بکشند به تاخیر اندازند.

I neglected to postpone the party because I thought everyone would be able to come.

من فراموش کردم مهمانی را به وقت دیگری موکول کنم، زیرا فکر می کردم همه می توانند بیایند.

The supermarket’s owner planned to postpone the grand opening until Saturday.

صاحب سوپر مارکت در نظر داشت مراسم بزرگ افتتاحیه را تا شنبه به تعویق اندازد.