در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Comprehensive ˌkɑːmpriˈhensɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Comprehensive ˌkɑːmpriˈhensɪv

“Including much; covering completely”

فراگیر، جامع

After a comprehensive exam, my doctor said I was in good condition.

بعد از یک معاینه جامع، دکتر به من گفت وضعیت خوبی دارم.

The engineer gave our house a thorough, comprehensive checkup before my father bought it.

قبل از اینکه پدرم خانه را بخرد، مهندس یک بازرسی کامل و جامع از آن به عمل آورد.

Mr.Silver wanted us to do a comprehensive study for Edgar Allen Poe.

خانم «سیلور» از ما خواست که بررسی جامعی درباره « ادگار آلن پو» انجام دهیم.