در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 precipitate /prɪˈsɪpɪteɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

precipitate /prɪˈsɪpɪteɪt/

به شدت پرتاپ کردن، شتاباندن، بسرعت عمل کردن، تسریع کردن، سراشیب تند داشتن، ناگهان سقوط کردن، غیرمحلول وته نشین شونده، جسم تعلیق شونده یا متراسب،خیلی سریع ولگردی

Syn: hasten

We precipitated for buying the tickets.

ما برای خرید بلیط ها زود وارد عمل شدیم.