در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 1100 - هفته 14 supine /ˈsuːpaɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 1100 - هفته 14 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

supine /ˈsuːpaɪn/

برپشت خوابیدن، تاق باز، بیحال، سست

Syn: lying on the back

The baby was in a supine position.

بچه به پشت/تاق باز خوابیده بود.