در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Probe proʊb

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Probe proʊb

“Search into; examine thoroughly; investigate”

کاوش کردن، کاملاً بررسی کردن، تحقیق کردن

The lawyer probed the man’s mind to see if he was innocent.

وکیل ذهن مرد را کاوش کرد تا بفهمد آیا او بی گناه است.

After probing the scientist’s theory, we proved it was correct.

بعد از بررسی فرضیه ی دانشمند ثابت کردیم این نظریه صحیح است.

King Henry’s actions were carefully probed by the noblemen.

اعمال شاه هنری به دقت توسط اشرافیان بررسی شد.