در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Evade ɪˈveɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Evade ɪˈveɪd

“Get away from by trickery or cleverness”

با کلک یا زرنگی از چیزی دور شدن

Juan tried to evade the topic by changing the subject.

«جوان» با عوض کردن موضوع سعی کرد از بحث دوری کند.

In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard.

«ارنی» برای فرار از دام پلیس، ریش گذاشت.

The prisoner of war evaded questioning by pretending to be sick.

زندانی جنگی با تظاهر به بیماری، از بازجویی گریخت.