در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 reverberate /rɪˈvɜːbəreɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه انگلیسی - هفته 8 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

reverberate /rɪˈvɜːbəreɪt/

پيچيدن، معکوس، طنين انداختن، ولوله انداختن

Syn: reecho

His footsteps reverberated in the empty hall.

صدای قدم های او در سالن پیچید.