در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Topicˈtɑːpɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Topicˈtɑːpɪk

“Subject that people think, write, or talk about”

موضوعی که مردم درباره ی آن فکر می کنند، می نویسند و یا صحبت می کنند، مبحث

Predicting the weather is our favorite topic of conversation.

پیش بینی وضع هوا موضوع مورد علاقه ی گفتگوی ماست.

Valerie only discussed topics that she knew well.

«والری» تنها درباره ی موضوعاتی که خوب می دانست، بحث می کرد.

The speaker’s main topic was how to eliminate hunger in this world.

موضوع اصلی سخنران چگونگی از بین بردن گرسنگی در این جهان بود.