در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 Tradition trəˈdɪʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 لغت - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tradition trəˈdɪʃn̩

“Beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another”

باورها، اعتقادات و رسومی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود

The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important.

پدر سعی کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج مهم است .

All religions have different beliefs and traditions.

همه مذاهب، باورها و سنت های متفاوتی دارند.

As time goes on, we will eliminate traditions that are meaningless.

باگذشت زمان، سنت هایی را که بی معنی هستند از بین خواهیم برد.