در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Circulateˈ sɜːrkjəˌlet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Circulateˈ sɜːrkjəˌlet

“Go around; go from place to place or person to person”

پخش شدن، از مکانی به مکانی یا از شخصی به شخصی رفتن،گردش کردن

A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it.

پنکه در تابستان می تواند هوا را پخش کند اما آن را خنک نمی کند.

My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable.

پدرم در مهمانی میان مهمان ها حرکت می کرد تا آن ها احساس راحتی کنند.

Hot water circulated through the pipes in the building, keeping the room warm.

آب داغ از میان لوله های ساختمان پخش می شود و اتاق را گرم نگه می دارد.