در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 متن روز اول از هفته دوم 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز اول از هفته دوم 1100 واژه

To the Point

Calvin Coolidge, our thirtieth president, was named “Silent Cal” by reporters because of his laconic speech. One Sunday, after Mr. Coolidge had listened to an interminable sermon, a throng of newsmen gathered around him. An intrepid reporter accosted the Chief Executive: “Mr. President, we know that the sermon was on the topic of sin. What did the minister say?” “He was against it,” the reticent Coolidge replied.

مرتبط با موضوع

روزنامه نگاران، سیزدهمین رییس جمهور ما یعنی کالوین کولیچ را به خاطر گفتار مختصرش “کال ساکت” می نامیدند. یک روز شنبه پس از اینکه کولیچ به خطابه ای پایان ناپذیر گوش کرد، جماعتی از روزنامه نگاران دور او گرد آمدند. یکی از روز نامه نگاران جسور به نزد رییس جمهور آمد و گفت: “آقای رییس جمهور می دانیم که موضوع خطابه درباره گناه بود. کشیش چه گفت؟” کولیچِ کم حرف گفت: “کشیش با گناه مخالف بود. “