در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 متن روز سوم از هفته اول 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز سوم از هفته اول 1100 واژه

It’s a Man’s World

How paradoxical that the world’s greatest chefs have all been men! Cooking would clearly seem to be a field that lies exclusively within women’s realm, yet the annals of cookery are replete with masculine names: Brillat Savarin, Ritz, Diat, Larousse. To compound the puzzle, there has rarely been a tinge of rumor or scandal casting doubts on the masculinity of these heroes of cuisine.

دنیا مردانه است

چقدر متناقض نماست که بزرگترین آشپزهای دنیا همه مرد بوده اند! به وضوح به نظر میرسد که آشپزی، حوزه ای است که منحصرا در قلمرو بانوان قرار می گیرد، با این وجود، تاریخ آشپزی مملو از نام های مردانه است: بریلات ساوارین، ریتز، لاروس. آنچه که به این معما قوت می‌بخشد این است که بندرت ذره ای شایعه یا رسوایی وجود داشته است که مذکر بودن این قهرمانان آشپزی را مورد تردید قرار دهد.