در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 Wharf ˈwɔːrf

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wharf ˈwɔːrf

Platform built on the shore or out from the shore beside which ships can load or unload

سکویی که روی ساحل یا بیرون از ساحل ساخته می شود که در کنار آن کشتی ها می توانند بارگیری کرده یا بار تخلیه کنند

We watched the exhausted laborers unloading the cargo on the wharf.

کارگران خسته را هنگام تخلیه محموله ها در اسکله تماشا کردیم.

The lawyer insisted that his client was never seen near the wharf where the crime had taken place.

وکیل مدافع اصرار داشت که موکلش هرگز نزدیک اسکله ای که جنایت صورت گرفته بود دیده نشده است.

Waiting at the wharf for the supply ships to unload was a starving multitude of people.

شمار زیادی از افراد گرسنه در اسکله، منتظر تخلیه ی بارکشتی های مواد غذایی بودند.