در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 Ponder ˈpɑːndər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Ponder ˈpɑːndər

Consider carefully

بدقت تامل کردن

Not wishing to act hastily, the governor pondered the problem for days.

فرماندار چون نمی خواست شتاب زده عمل کند روزها روی این مسئله تامل کرد.

After pondering the question, the board decided to grant the parole.

هیئت مدیره بعد از تامل در مورد مسئله تصمیم گرفت عفو مشروط را اعطاء کند.

The villagers, faced with a famine, pondered their next move.

روستائیان، که با خشکسالی مواجه بودند، در مورد اقدام بعدی شان به دقت فکر می کنند.