در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 Maintain menˈteɪn

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 واژه ضروري - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Maintain menˈteɪn

Keep; keep up; carry on; uphold; support; declare to be true

نگه داشتن، ادامه دادن، ترویج کردن، پشتیبانی کردن، حقیقی اعلام کردن

Angelo maintained his hold on the jagged rock though his fingers were becoming numb.

با اینکه انگشتان «آنجلو» بی حس شده بودند، صخره ی ناهموار را محکم نگه داشت.

The judge maintained his opinion that the verdict was fair.

قاضی بر این باور بود که رای عادلانه است.

The pauper was unable to maintain his family without the help of charity.

فرد بیچاره قادر نبود خانواده اش را بدون کمک خیریه حمایت کند.